bg_image

مزایده فروش نشاء توت فرنگی

بسمه تعالی  

« آگهی مزایده عمومی پیش فروش نشاء توت فرنگی رقم کاماروسا و آلبیون (نوبت دوم) »

  شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار 1.500.000 اصله نشاء توت فرنگی رقم کاماروسا و آلبیون را از طریق مزایده عمومی در نوبت دوم  به صورت پیش  فروش برگزار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به چناران ابتدای جاده اخلمد روبروی روستا خواجه جراح واحد ظفر شرکت باغداری و زراعت مشهد مراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 مراجعه نمایند . تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 24/02/1401 جلسه مزایده راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 24/02/1401 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد . تلفنهای تماس : 38662160-051  -   09151503303       شرکت باغداری و زراعت مشهد