bg_image
آگهی مزایده عمومی

فروش مزایده گلابی درگزی

بسمه تعالی

« آگهی مزایده فروش گلابی درگزی »

  شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار حدود 300 تن محصول گلابی درگزی تولیدی سال جاری موجود در سردخانه بهسرد را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به سردخانه مذکور و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 مراجعه نمایند . جلسه مزایده راس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 18/9/1397 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد . تلفنهای تماس : 38661593-38662160-051 09133075766-09126412874