bg_image
آگهی مزایده عمومی

فروش مزایده گلابی درگزی

بسمه تعالی

« آگهی مزایده فروش گلابی درگزی »

  شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار حدود ۳۰۰ تن محصول گلابی درگزی تولیدی سال جاری موجود در سردخانه بهسرد را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به سردخانه مذکور و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو ۱۵ ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد ۳۰۳ مراجعه نمایند . جلسه مزایده راس ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۷ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد . تلفنهای تماس : ۳۸۶۶۱۵۹۳-۳۸۶۶۲۱۶۰-۰۵۱ ۰۹۱۳۳۰۷۵۷۶۶-۰۹۱۲۶۴۱۲۸۷۴