bg_image
Posted By

مدیر سایت

بازدید نماینده موسسه دانشمند و اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

بازدید نماینده موسسه دانشمند و اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد   بازدید آقای دکتر سپاهی مدیر محترم کلینیک صنعت موسسه دانشمند و اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از مجتمع گلخانه ظفر به گزارش روابط عمومی شرکت باغداری و زراعت مشهد نماینده موسسه محترم دانشمند به همراه اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در تخصص های مختلف با درجه دکتری به منظور انتقال دانش روز ، ارائه پیشنهادهای مربوط به بهره وری و شناسایی نواقص احتمالی یا رفع نیازها در زمینه های مختلف از جمله استفاده از تکنولوژی های جدید در زمیته گلخانه ، مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها و..... آراء خود را بیان و با مدیر محترم تولید و کارشناسان گلخانه این شرکت به تبادل نظر پرداختند.