اعضاي هيئت مديره شركت باغداري و زراعت مشهد:

 

  1. احمدرضا خوشبین ملایری (عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره)
  2. دکتر سعید الله توکلی (مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره)
  3. خانم هدا اخلاقی (مدیر مالی و عضو موظف هيئت مدیره)
  4. محمود یاحقی (عضو غیر موظف هیئت مدیره)
  5. مجیدرضا وفادار نصراله زاده ( عضو غیر موظف هيئت مدیره)