bg_image

آگهی مناقصه عمومی خرید سرور (نوبت دوم)

بسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی خرید سرور (نوبت دوم) شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد ، یک دستگاه سرور HP PROLIANT DL380 GEN10 SERVER ، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در نوبت دوم خریداری نماید. لذا واجدین شرایط می توانند درخواست کتبی خود را با ذکر قیمت حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20/03/1402 به دفتر شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 تحویل نمایند. جلسه مناقصه راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 21/03/1402 در محل دفتر شرکت برگزار می گردد . حضور متقاضی در جلسه و ارائه سپرده بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا ارائه فیش واریز نقدی به مبلغ 250.000.000 ریال و فرم تکمیل شده شرایط مناقصه الزامی می باشد . برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به دفتر شرکت مراجعه و یا با شماره تلفن های 38337703 الی 5 و 09158025385 تماس حاصل نمایند . شرکت باغداری و زراعت مشهد