bg_image
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده فروش گلابی درگزی

« آگهی مزایده فروش گلابی درگزی »

شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار حدود ۳۰۰ تن محصول گلابی درگزی تولیدی سال جاری موجود در سردخانه بهسرد سالن ۱۲ را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به سردخانه مذکور و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو ۱۵ ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد ۳۰۳ مراجعه نمایند .
  1. نرخ پایه کارشناسی هر کیلوگرم گلابی درگزی تحویل در باکس ۳۰۰ کیلویی و درب سردخانه بهسرد مبلغ ۵۸۰۰۰ ریال می باشد .
  2. مبلغ سپرده شرکت در مزایده یک میلیارد ریال .
  3. معامله بصورت ۳۰ درصد نقد و مابقی طی دو فقره چک سه ماهه .
جلسه مزایده راس ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد . تلفنهای تماس : ۳۸۶۶۱۵۹۳-۳۸۶۶۲۱۶۰-۰۵۱     شرکت باغداری و زراعت مشهد