bg_image
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده فروش گلابی درگزی

« آگهی مزایده فروش گلابی درگزی »

شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار حدود 300 تن محصول گلابی درگزی تولیدی سال جاری موجود در سردخانه بهسرد سالن 12 را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به سردخانه مذکور و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 مراجعه نمایند .
  1. نرخ پایه کارشناسی هر کیلوگرم گلابی درگزی تحویل در باکس 300 کیلویی و درب سردخانه بهسرد مبلغ 58000 ریال می باشد .
  2. مبلغ سپرده شرکت در مزایده یک میلیارد ریال .
  3. معامله بصورت 30 درصد نقد و مابقی طی دو فقره چک سه ماهه .
جلسه مزایده راس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 16/10/1397 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد . تلفنهای تماس : 38661593-38662160-051     شرکت باغداری و زراعت مشهد