bg_image

آگهی مزایده عمومی فروش گلابی اسپادانا اول رس

بسمه تعالی

« آگهی مزایده عمومی فروش گلابی اسپادانا اول رس »

  شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار حدود ۶۰ تن محصول گلابی اسپادانا اول رس موجود در واحد استقلال واقع در چناران روستای شلنگرد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به واحد مذکورمراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو ۱۵ ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد ۳۰۳ مراجعه نمایند .
  • مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۳ درصد مبلغ پیشنهادی .
  • تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت ۱۲ صبح روز شنبه مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۱
جلسه مزایده راس ساعت ۱۲ صبح روز شنبه مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۱ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد . تلفن های تماس : ۳۸۶۶۲۱۶۰-۰۵۱ ۰۹۱۷۸۷۹۷۸۲۲   شرکت باغداری و زراعت مشهد