bg_image

آگهی مزایده عمومی فروش محصول گلابی فرنگی

« آگهی مزایده عمومی فروش محصول گلابی فرنگی »

  شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار حدود ۲۰ تن محصول گلابی فرنگی موجود در واحد استقلال واقع در چناران روستای شلنگرد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به واحد مذکورمراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو ۱۵ ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد ۳۰۳ مراجعه نمایند
  • مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۳ درصد مبلغ پیشنهادی
  • تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت ۱۲ صبح روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۱
جلسه مزایده راس ساعت ۱۲ صبح روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۱ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد . تلفن های تماس : ۳۸۶۶۲۱۶۰-۰۵۱ ۰۹۱۷۸۷۹۷۸۲۲     شرکت باغداری و زراعت مشهد