bg_image

آگهی مزایده عمومی فروش محصول گلابی فرنگی

« آگهی مزایده عمومی فروش محصول گلابی فرنگی »

  شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار حدود 20 تن محصول گلابی فرنگی موجود در واحد استقلال واقع در چناران روستای شلنگرد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به واحد مذکورمراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 مراجعه نمایند
  • مبلغ سپرده شرکت در مزایده 3 درصد مبلغ پیشنهادی
  • تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت 12 صبح روز یکشنبه مورخ 09/05/1401
جلسه مزایده راس ساعت 12 صبح روز یکشنبه مورخ 09/05/1401 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد . تلفن های تماس : 38662160-051 09178797822     شرکت باغداری و زراعت مشهد