bg_image

«آگهی مزایده عمومی فروش لوازم اسقاطی و مستعمل»

بسمه تعالی  

« آگهی مزایده عمومی فروش لوازم اسقاطی و مستعمل »

  شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد اقلام مازاد شامل لوازم اسقاطی و مستعمل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی برای بازدید اقلام مذکور واقع در فریمان ، روستای سفید سنگ ، واحد ایثار شرکت باغداری و زراعت مشهد مراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو ۱۵ ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد ۳۰۳ مراجعه نمایند . تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ جلسه مزایده راس ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ در محل واحد ایثار شرکت برگزار خواهد شد . حضور متقاضی در جلسه و ارائه سپرده الزامی می باشد تلفن های تماس : ۳۸۶۶۲۱۶۰-۰۵۱  -   ۰۹۱۵۱۵۰۳۳۰۳       شرکت باغداری و زراعت مشهد