bg_image

«آگهی مزایده عمومی فروش لوازم اسقاطی و مستعمل»

بسمه تعالی  

« آگهی مزایده عمومی فروش لوازم اسقاطی و مستعمل »

  شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد اقلام مازاد شامل لوازم اسقاطی و مستعمل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی برای بازدید اقلام مذکور واقع در فریمان ، روستای سفید سنگ ، واحد ایثار شرکت باغداری و زراعت مشهد مراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 مراجعه نمایند . تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 24/02/1401 جلسه مزایده راس ساعت 14 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 24/02/1401 در محل واحد ایثار شرکت برگزار خواهد شد . حضور متقاضی در جلسه و ارائه سپرده الزامی می باشد تلفن های تماس : 38662160-051  -   09151503303       شرکت باغداری و زراعت مشهد