نظر سنجی

به نظر شما آینده تولید کدامیک از محصولات کشاورزی در استان خراسان امید بخش است؟
1- محصولات زراعی
2- محصولات باغی
3- محصولات گلخانه ای
سایر